1. Homepage of Dr. Zoltán Porkoláb
  1. Home
  2. Archive
 2. Teaching
  1. Timetable
  2. Bolyai College
  3. C++ (for mathematicians)
  4. Imperative programming (BSc)
  5. Multiparadigm programming (MSc)
  6. Programming (MSc Aut. Sys.)
  7. Programming languages (PhD)
  8. Software technology lab
  9. Theses proposals (BSc and MSc)
 3. Research
  1. Sustrainability
  2. CodeChecker
  3. CodeCompass
  4. Templight
  5. Projects
  6. Conferences
  7. Publications
  8. PhD students
 4. Affiliations
  1. Dept. of Programming Languages and Compilers
  2. Ericsson Hungary Ltd

Imperatív programozás 1.

Programozási alapfogalmak

Szintaxis (syntax)

A programozási nyelv helyes nyelvtana. Például: mik a helyes kulcsszavak, hogyan nézhet ki egy változó neve, hova tegyünk pontosvesszőt, stb.

A PL/I programozási nyelv pl. legenerálta a hiányzó end utasításokat. Az Algol68 nyelvben az üres utasítás csak a skip utasítással valósult meg. A Pascal-ban else előtt sohasem szabad ;-nek szerepelnie, a C-ben ez előfordulhat. A Go-ban kötelező kiírni a nyitó-csukó kapcsoszárójeleket a vezérlési szerkezetek esetén, így nem következhet be az ún. goto-fail. A legtöbb programozási nyelvben a whitespace-ek közönbösek, de pl. Python-ban a tabulálás (is) azonosítja a programszerkezetet. Az APL-ben mind a 256 karakter egy-egy érvényes operátor.

Szemantika (semantics)

A szintaktikailag helyes programok jelentése. Például: milyen típusrendszere van a nyelvnek, milyen konverziók történnek, melyik függvényt hívjuk meg egy híváskor, stb.

A C++-ban az int és bool típusok között automatkus oda-vissza konverzió van. Más nyelvekben szigorúbb a típusosság. Egyes objektum-orientált nyelvekben a meghívott virtuális függvény kiválasztása az objektum dinamikus típusától függ (dynamic dispatch). Nagyon ritkán ez több objektumtól is függhet (multiple dispatch).

A szemantikát különböző nyelvekben eltérően definiálják. Pl. a Haskell szemantikáját matematikai formulákkal (denotational semantics) adják meg. Az Algol68 esetében logikai kifejezéseket használtak (operational semantics), de van példa axiomatikus és szöveges megadásra is.

Egyes esetekben a szemantika negyon bonyolult tud lenni. Mit jelent C++-ban a protected abstract virtual base pure virtual private destructor és mikor volt rá utoljára szükséged? (Tom Cargill, 2009). (Egyébként itt egy példa, hogy mit jelent).

Pragmatika (pragmatics)

A nyelv konstrukcióinak haszálata. Pl: hogyan használjuk az egyes nyelvi konstrukciókat a céljaink eléréséért, hogyan alakult a története, milyen fejlődési irányok léteznek.

A legtöbb programozási nyelvben ugyanazt a feladatot sokféleképpen is elvégezhetjük, pl. ciklust while, for, range-for vagy do-while segítségével is. Melyik az adott esetben a legjobb konstrukció? Melyik a legolvashatóbb, legkarbantarthatóbb, leghatékonyabb? Melyik a legkönnyebben debuggálhatóbb?

Az informatika fejlődik, folyamatosan újabb és újabb konstrukciók jelennek meg. De ugyanígy fejlődnek az egyes programozási nyelvek is! A C 1971-es, a C++ 1980-tól fejlődik. A C malloc/free hívását C++-ban felváltotta a new/delete, ami szükség esetén már végrehajtotta a konstruktor-t és destruktor-t is. Majd először külső könyvtári alapon, C++11-től a nyelvi szabványban is megjelentek a smart pointer osztályok, akik levették a teher nagy részét a programozóról.

A Python programozási nyelv gyökeres változásokon esett át a 2-es és a 3-as verzió között. Vannak programok, amik hibásak, vagy (még rosszabb) nem hibásak, de másképpen működnek az új verzióban.

Programozási paradigmák

Ahhoz, hogy bonyolult informatikai feladatokat megoldjuk, azokat kisebb részekre bontjuk, amíg elég kicsik ahhoz, hogy vagy létezik már megoldás rá, vagy hatékonyan megoldjuk magunk. Az, hogy milyen elvek szerint végezzük ezt a felbontást, azt a programozási paradigma határozza meg.

Imperatív programozás

Akkor beszélünk imperatív programokról, amikor explicit mi vezéreljük, hogy a program hogyan változtatja meg az állapotát.

Procedurális programozás

A feladatot például felbonthatjuk az elvégzendő feladatok (algoritmusok) szerint. Ezeket alprogramokként (függvények, eljárások) valósítjuk meg, köztük pl. paraméterátadással, függvény visszatérő értékkel kommunikálunk. Ez a procedurális programozás. Ebben az esetben probléma lehet, hogy háttérbe szorulnak az adatszerkezetek. Pl. FORTRAN, Algol60, C, Go nyelvek.

Kezdetben döntően procedurális nyelvek léteztek, hiszen az assembly programok, a FORTRAN, COBOL, Algol60 és társai ilyen elvek mentén épültek fel, bár a Lisp 1957-ben már funkcionális nyelv volt.

Objektumelvű programozás

Amikor a valós világ objektumait próbáljuk modellezni, akkor összegyűjtjük a
hasonló tulajdonságúakat, elhanyagoljuk a feladat szempontjából kevéssé fontos különbségeket és absztrakció segítségével egymással egy szűk interfészen kommunikáló osztályokat alkotunk belőlük. Itt az osztályok adatszerkezetén és a rajtuk értelmezett műveleteken van a hangsúly. Ez az objetkumelvű (object-oriented) programozás. Pl. Simula67, Smalltalk, Eiffel, Java, C#.

Deklaratív programozás

Más esetekben egyzserűen csak deklarálni akarjuk a program elvárt működését, nem akarjuk explicit meghatározni annak mikéntjét. Ez a deklaratív programozás, amit szintén kategorizálhatunk:

Funkcionális programozás

A kívánt eredmény egymást hívó függvényekként van definiálva. Ezek a függvények mellékhatás-mentesek, nincsen értékadás, minden memóriaterület egyszer kap csak értéket, és később ez az érték nem változik (referencial transparency). Az ilyen programok helyességét könnyebb belátni. Pl. Lisp, ML, Haskell, Clean.

Logikai programozás

A rendszer tényeit és következtetési szabályait adjuk meg. Pl. Prolog.

Multiparadigma programozás

Természetesen a fentiek némiképp szubjektív kategóriák, ezért más paradigmákról is szoktak beszélni, pl. matematikai programozás, generikus (generic) programozás, szándékalapú (intentional) programozás, stb.

Másrészről az egyes programozási nyelvek is több paradigmára épülnek. Egy objektumelvű programban is procedurálisan implementáljuk a metódusokat. A C++ programozási nyelvben hozhatunk létre osztályokat, de ez nem kötelező, mint pl. a Java-ban (az utóbbira azt mondjuk: tisztán objektumelvű). Emellett alkalmazhatunk funkcionális elemeket (pl. lambda objektumokat) és speciális template konstrukciókat (generikus programozás). A C++ multiparadigma programozási nyelv.

A C programozási nyelv

A procedurális programozás alapjait a C nyelv segítségével fogjuk bemutatni. Miért?

A nyelvek népszerűsége a TIOBE index szerint 2022 szeptemberében:

Sep 2022 Sep 2021 Change Programming Language Ratings Change
1 2 ^ Python 15.74% +4.07%
2 1 v C 13.96% +2.13%
3 3   Java 11.72% +0.60%
4 4   C++ 9.76% +2.63%
5 5   C# 4.88% -0.89%
6 6   VisualBasic 4.39% -0.22%
7 7   JavaScript 2.82% +0.27%
8 8   Assembly 2.49% +0.07%
9 10 ^ SQL 2.01% +0.21%
10 9 v PHP 1.68% -0.17%

A C nyelv és története

A C egy általános célú programozási nyelv, melyet Dennis Ritchie fejlesztett ki Ken Thompson segítségével 1969 és 1973 között a UNIX rendszerekre AT&T Bell Labs-nál. Idővel jóformán minden operációs rendszerre készítettek C fordítóprogramot, és a legnépszerűbb programozási nyelvek egyikévé vált. Rendszerprogramozáshoz és felhasználói programok készítéséhez egyaránt jól használható. Az oktatásban és a számítógép-tudományban is jelentős szerepe van.

A C minden idők legszélesebb körben használt programozási nyelve, és a C fordítók elérhetők a ma elérhető számítógép-architektúrák és operációs rendszerek többségére. (from wikipedia).

A C helye a programozási nyelvek között:

                   ----> Objective-C
                   |
    Fortran --------------    |      ---> D
               |   |      |
Assembly ----> BCPL ----> B ----> C -----> C++ ----> Java
               |   |      |
    Algol60 ---------------|   |      ---> C#
        |       |   |
         --> Algol68--    -------------------> Go

Programozási nyelvek hatása

A C idővonal

 • 1969 Ken Thompson kifejleszti a B nyelvet (egy egyszerűsített BCPL)
 • 1969- Ken Thompson, Dennis Ritchie és mások elkezdenek dolgozni a UNIX-on
 • 1972 Dennis Ritchie kifejleszti a C nyelvet
 • 1972-73 UNIX kernel-t újraírják C-ben
 • 1977 Johnson Portable C Compiler-e
 • 1978 Brian Kernighan és Dennis Ritchie: The C Programming Language könyve
 • 1988 Brian Kernighan és Dennis Ritchie: The C Programming Language 2nd ed, az ANSI C leírása
 • 1989 ANSI C standard (C90) (32 kulcsszó)
 • 1999 ANSI C99 standard (+5 kulcsszó)
 • 2011 ANSI C11 standard (+7 kulcsszó)

Mi döntően az 1989-es ANSI C-t fogjuk használni.

Fordítás, szerkesztés, végrehajtás

Fordítás vagy intrepretálás

A programozási nyelvek egy jó részét a fordítóprogram (több lépésben) ún. tárgykóddá (object code) fordítja. A tárgykód már az adott hardvernek megfelelő gépi kódú utasításokat tartalmazza, optimalizált, de még tartalmaz(hat) fel nem oldott hivatkozásokat, pl. globális változókra vagy meghívott, de máshol implementált függvényekre. A tárgykód már nyelvfüggetlen formátum, akár különböző nyelvekből készült tágykódok (C, Pascal, Fortran) is együttműködhetnek.

A hivatkozásokat a szerkesztő (linker) oldja fel, más tárgykódokból, vagy könyvtárakból. A könyvtár (library) lényegében szerkesztésre optimalizált tárgykódok halmaza (tárgykódból is készítjük el). Ilyen szerkeztéskor alkalmazott könyvtár a nyelv szabványos könyvtára (standard library).

forditas-szerkesztes

A szerkesztés történhet statikusan, amikor a végrehajtható (executable) állományba belekerül a hivatkozott kód. A másik mód, a dinamikus szerkesztés, ekkor a végrehajtandó állományba csak egy kis kódrészlet kerül be, és a hivatkozott kód a program futási idejében kerül feloldásra.

dinamikus-szerkesztes

Unix rendszerekben a tárgykódok konvencionálisan .o kiterjesztésűek (Windows-on .obj), a statikus könyvtárak .a (archive) (Windows-on .LIB), a dinamikus könyvtárak .so (shared object) (Windows-on .DLL) kiterjesztésűek.

 előfordítás   fordítás    szerkesztés  végrehajtás
(preprocessing)  (compiling)    (linking)  (executing)

header   source   object    library

 a.h
 b.h  ->  b.c  ->  b.o ---------|
                    ----->  a.out (b.exe)
 e.h                  |      |
 f.h  ->  d.c  ->  d.o ---------|      |futási idő
                    |      |
 g.h  ->  g.c  ->  g.o      |      |
 h.h  ->  h.c  ->  h.o  ->  h.a (h.lib)  |
                    archive    |
 i.h  ->  i.c  ->  i.o            |
 j.h  ->  j.c  ->  j.o  ->  j.so (j.dll) --|
                   shared object

Más programozási nyelveket interpreter hajt végre. Az interpreter egy önálló program, ami olvassa a végrehajtandó program forrását és lépésenként végrehajtja. Az ilyen nyelvek sokkal rugalmasabbak (akár önmódosíthatóak) is lehetnek. Gyakran az interpretált nyelvek elő-ellenőrzést vagy előfordítást is alkalmaznak.

A Java nyelv közbülső kódra (Java bytecode) fordít, amit a Java Virtuális Gép (JVM, Java Virtual Machine) lényegében intrepreterként hajt végre. Valójában számos hibrid megoldást alkalmaznak, pl. Just In Time compiler-t (JIT), ami a sűrűn végrehajtott bájtkódot gépi kódra fordítja, így azokat sokkal gyorsabban tudja végrehajtani.

Az első C program: hello world

$ cat hello.c
1
2
3
4
5
6
#include <stdio.h>
int main()
{
 printf( "hello world\n" );
 return 0;  
}
# compile + link
$ gcc hello.c

# execute
$ ./a.out

# compile + link + set warnings on
$ gcc -ansi -pedantic -Wall -Wextra hello.c

# c11 mode
$ gcc -std=c11 -ansi -pedantic -Wall -Wextra hello.c

# set output name to a.exe
$ gcc -std=c11 -ansi -pedantic -Wall -Wextra hello.c -o a.exe

Mindezt külön lépésekben is elvégezhetjük:

# compile only
$ gcc -c hello.c
$ ls
hello.o

# will call the linker 
$ gcc hello.o

# calls the compiler for all sources then calls the linker
$ gcc a.c b.c d.o e.a f.so

Fordítási hibák, figyelmeztetések (warning-ok)

Ha szinaktikus hibát vétünk, a fordító hibaüzenetet ad, nem készül el a tárgykód, a linkelési lépésre nem kerül sor.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
/*
 * BAD VERSION !!!
 * Missing semicolon
 */
#include <stdio.h>
int main()
{
 printf("hello world\n") // missing ;
 return 0;
}
$ gcc -ansi -pedantic -W -Wall m.c 
m.c: In function ‘main’:
m.c:6:28: error: expected expression before ‘/’ token
  printf("hello world\n") // missing ;
              ^

Ha hibát vétünk, de a fordító még képes a forráskódot lefordítani (de elég gyanús az eredmény), a fordító figyelmeztetést (warning-ot) ad:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
/*
 * BAD VERSION !!!
 * Missing header
 */
// #include <stdio.h>
int main()
{
 printf("hello world\n");
 return 0;
}
$ gcc -ansi -pedantic -W -Wall -std=c11 hello2.c -c
hello2.c: In function ‘main’:
hello2.c:6:3: warning: implicit declaration of function ‘printf’ [-Wimplicit-function-declaration]
  printf("hello world\n");
  ^
hello2.c:6:3: warning: incompatible implicit declaration of built-in function ‘printf’

A figyelmeztetések komoly dolgok a C-ben, úgy kell kezelnünk őket, mint a fordító által adott szintaktikus hibákat. Csak nagyon kivételes esetekben (és csak amikor teljesen biztosak vagyunk magunkban) szabad őket figyelmen kívül hagyni. A helyes szokás warning-free kódot írni.

Előfordulhat hiba a szerkesztési fázisban is. Ha pl. egy olyan függvényt próbálunk meghívni, amit egyetlen összeszerkesztendő állományban sincsen, vagy éppenséggel egynél többször szerepel azokban, szerkesztési hibát kapunk.

Ajánlott feladatok:

 1. Hozzon létre egy programot, ami kiírja a nevét. Fordítsa le, szerkessze, futtassa.

 2. Vágja ketté az előző programot két forrásfájlra. Az egyik visszaadja a nevét, a másik kiírja. Tipp: a nevet visszaadó függvény szignatúrája legyen
  char *my_name(void). A printf-ben használja a kiíráshoz a %s formátumot.