1. Homepage of Dr. Zoltán Porkoláb
  1. Home
  2. Archive
 2. Teaching
  1. Timetable
  2. Bolyai College
  3. C++ (for mathematicians)
  4. Imperative programming (BSc)
  5. Multiparadigm programming (MSc)
  6. Programming (MSc Aut. Sys.)
  7. Programming languages (PhD)
  8. Software technology lab
  9. Theses proposals (BSc and MSc)
 3. Research
  1. Sustrainability
  2. CodeChecker
  3. CodeCompass
  4. Templight
  5. Projects
  6. Conferences
  7. Publications
  8. PhD students
 4. Affiliations
  1. Dept. of Programming Languages and Compilers
  2. Ericsson Hungary Ltd

Imperatív programozás 6.

Deklarációk, láthatóság, élettartam

Az imperatív programozási nyelvekben két fontos szabályrendszer határozza meg a változók, függvények és típusok használatát: a láthatóság (scope) és az élettartam (life). A láthatóság helyett szokták a hatókör elnevezést is használni. A láthatóságot és élettartamot - hasonlóan más nyelvekhez - a C programozási nyelvben a deklarációk formája és helye határozza meg.

Deklaráció, definíció

Amikor egy nevet (azonosítót) bevezetünk egy programban, akkor a statikus típusrendszerű (lásd 2. előadás) nyelvek elvárják, hogy közöljük a fordítóprogrammal, hogy “mit gondoljon” erről az azonosítóról: pl. mi a típusa, vagy hol és mennyi ideig kívánjuk használni.

A deklarációk egy része konkrétan meg is határozza az illető objektumot: ezt nevezzük definíciónak. A változók esetén a definíció intézkedik a tárterület tényleges lefoglalásáról, a függvények esetén a paraméter lista és visszatérő érték típusa megadása mellett a konkrét függvénytörzs meghatározása is megtörténik, típusok esetén pedig az adatszerkezetet kell megadnunk.

A deklaráció azonban gyakorta nem jár együtt a definícióval. Ha pl. egy változót egy másik fordítási egységben (forrásfájlban) foglalnak le (azaz ott definiálják), de ebben a fájlban is akarjuk használni (írni, olvasni), akkor ebben a fordítási egységben is meg kell mondni a fordítóprogramnak, hogy mit gondoljon felőle. Azaz deklarálni kell. Ilyenkor a változóknak meg kell adni a típusát. A függvényeknél a visszatérő értékét és a paraméterlistáját (hogy pl. konverziók történjenek a paraméterátadáskor vagy visszatéréskor), de nem kell megadni, hogy mely konkrét utasítások lesznek végrehajtva, hiszen a függvény kódját a másik fordítási egység fordítja le.

Deklaráció formája

A deklarációk formája C nyelvben tárolási-osztály típusnév deklarátor-lista, ahol a deklarátor-lista egyszerűen vesszővel elválasztott deklarátor-ok listája. A tárolási osztály (storage class) egy olyan kulcsszó, ami a deklaráció jelentését befolyásolja, és az alábbi kulcsszavak egyike:

auto, register, static, extern, typedef

Mivel C-ben nem szükséges alkalmazásuk, ezért inkább kerüljük a register és auto használatát. A register egy optimalizációs ajánlás, amit a modern fordítóprogramok enélkül is megtesznek. Az auto kulcsszó pedig más jelentéssel bír C++-ban. A többi tárolási osztály használatára látunk majd példákat.

A deklaráror rekurzív formában van megadva:

 • függvény esetében: deklarátor ( paraméter-lista )
 • mutató esetében: * deklarátor
 • tömb esetében: deklarátor [ n ]
 • egyébként egy azonosító: azonosító

Példák definíciókra:

1
2
3
4
5
int i;   /* egész (int) változó definiálása */
int *pi;   /* egész típusra mutató pointer definiálása */
int t[10]; /* egy 10 egészt tartalmazó tömb definiálása */
int func1(void){...} /* par nélküli, int-el visszatérő fv */
int func2(int i, double d){...} /* uaz int és double par. */

Ezeket a deklarátorokat rekurzívan is lehet használni. A kivételek: függvények nem térhetnek vissza függvénnyel vagy tömbbel, és tömbök nem tartalmazhatnak függvényeket.

1
2
3
4
int **pi; /* egy egészre mutató pointer-re mutató pointer */
int tt[10][20]; /* 10 db 20 elemű egész tömböt tart. tömb */
int *func3(void){...}/* par. nélküli int ptr visszatérő fv */
int *func4(int i, double d){...} /* int- és double par. fv */

Amennyiben kétértelműség állna fenn, akkor az operátorok precedenciája és a zárójelezés dönti el a deklaráció értelmét. Ugyancsak vigyázzunk arra, hogy pl. a mutató * jele a deklarátorhoz tartozik!

1
2
3
int *ptr_arr[10];/* 10 elemű tömb int mutatókkal */
int (*ptr_to)[10];/* mutató 10 egészet tartalmazó tömbre */
int* ptr1, ptr2; /* ptr1 mutató egészre, ptr2 viszont int */ 

A változóknak a definiciójuknál kezdőértéket is adhatunk, azaz inicializálhatjuk őket. Ez erősen ajánlott, hiszen így biztosan azt az értéket tartalmazzák, amit mi adtunk nekik.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
int   i = 1;
double pi = 3.14;
int *ptr = &i  /* pointer to int. i-re mutat */ 

int arr1[10] = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};   /* nem ajánlott */
int arr2[10] = {0,1,2,3,4,5,6,7,8}; /* mert arr2[9] == 0 */ 
int arr3[] = {0,1,2,3,4,5,6,7,8}; /* ajánlott int arr3[9] */
int t[][3] = { {1,2,3}, {4,5,6} };     /* int t[2][3] */

char str1[] = {'H','e','l','l','o','\0'}; /* char str1[6] */
char str2[] = "Hello";          /* char str2[6] */
char *str3 = "Hello";     /* char * (pointer 'H'-ra) */ 

A globális, statikus élettartamú tárterületek 0-ra inicializáltak alapértelmezésben, más esetekben azonban a változók inicializálás nélküli tartalma valami memória-szennyeződés (ismeretlen érték) lehet.

A fenti példák definíciók voltak, azaz változóknál rendelkeztünk a tárterület lefoglalásáról ill. megadtunk a függvények törzsét. A következő példák deklarációk lesznek:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
extern int i;    /* egész deklarációja, 
            valahol máshol van definiálva */
extern int *pi;   /* mutató deklarációja, 
            valahol máshol van definiálva */
extern int t[10];  /* egész tömb deklarációja, 
            a méretet nem vesszük figyelembe */
extern int t[];   /* egész tömb deklarációja, 
            ekvivalens a fentivel */
extern int tt[10][20]; /* tömb deklarációja, minden 
             tömbelem 20 int-ből álló tömb */
extern int tt[][20];  /* tömb deklarációja, 
             ekvivalens a fentivel */ 
extern int func1(void); /* paraméter nélküli függvény 
              deklarációja */
extern int func2(int i, double d); /* int, double 
            paraméteres fv deklarációja */
int func1(void);  /* függvénydeklarációkor az extern 
           kulcsszó elhagyható */
int func2();    /* csak deklarációkor: semmit sem 
           tudunk a paraméterekről */

A forrásfájlunkat sikeresen lefordíthatjuk, ha a használt változókat, függvényeket deklaráltuk. A futásra kész, összeszerkesztett programunknak azonban rendekleznie kell a deklarációkhoz tartozó pontosan egy definícióval. A változót, amit több forrásfájlban is használunk, pontosan egy fordítási egységben le kell foglalni. A függvényt, ami több forrásfájlból is hívható, pontosan egy fordítási egységben definiálnunk kell: meg kell adni, milyen utasításokat tartalmaz.

Annak ellenőrzését, hogy egy másik forrásfájlban mit csináltunk, nem tudja ellenőrizni a fordító, ami csak a pillanatnyilag fordított fájlt látja. Ezért az evvel kapcsolatos hibákat nem a fordító, hanem a szerkesztő (linker) program fogja detektálni. Amennyiben nincsen egyetlen definíció sem, akkor a linker feloldatlan hivatkozás (unresolved external) hibát fog jelezni, ha pedig egynél több azonos nevű objektumot definiálunk, akkor többértelmű hivatkozás (ambigous reference) hibát kapunk.

Láthatóság

A láthatóság (scope) szabályai határozzák meg, hogy egy azonosítót (pl. változó-, függvény-, vagy típusnevet) a program mely részein használhatunk az adott objektum azonosítására. A egy változó láthatóságát szokás a változónév hatókörének is nevezni.

A C-ben egy deklaráció lehet lokális, ha valamely függvényen belüli blokkban helyezkedik el, vagy globális, ha minden függvényen kívül.

A lokális nevek a deklaráló blokkon belül láthatóak, beleértve a belső blokkokat is, kivéve, ha ugyanezt a nevet egy belső blokkban újra deklarálják, azaz eltakarják (hide). A globális változók a deklaráció helyétől a forrásfájl végéig látszódnak, hacsak egy blokkban el nem takarják őket. Függvényeket csak globálisként tudunk definiálni, azaz nem léteznek függvénybe beágyazott lokális függvények (mint léteznek pl. Pascal-ban).

A lokális változók belső szerkesztésű-ek (internal linkage), azaz a linker számára láthatatlanok. A globálisan deklarált nevek alapértelmezésben külső szerkesztésűek (external linkage), a linker számára láthatóak. Globálisoknál a static kulcsszó jelenti azt, hogy a név belső szerkesztésű. Az ilyen neveket a linker nem látja, azaz ezek a nevek csak az adott forrásfájlban használhatók. Ha ugyanazt a nevet több forrásfájlban belső szerkeszthetőségűnek definiálunk, akkor arra a linker nem jelez hibát.

A C nyelvben a belső szerkesztésű változókat és függvényeket gyakran egy nagyobb kódmodul belső, implementációs céljaira használjuk, a külső szerkesztésűeket pedig az illető modul interfészének. Íly módon, bár elég primitíven, szimulálni tudjuk az objektum-orientált nyelvek enkapszuációs elveit. A main mindig külső szerkesztésű kell legyen.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
int i;     /* globális, külső szerkesztésű */
static int j;  /* globális, belső szerkesztésű */
extern int n;  /* globális, valahol máshol definiált */
extern double fahr2cels(double); /* függvény deklaráció */
 
void f() /* külső szerkesztésű, hívható más forrásfájlból */
{
 int i;       /* lokális i, eltakarja (1)-et */
 static int k = 5; /* lokális k, statikus élettartam */
 {
  int m = n; /* lokális m, globális n (3)-nál deklarálva*/
  int i = k; /* lokális i, eltakarja (8)-at */
 }
 i = 6;  /* ez ismét (8)-ban deklarált */
}
static void g() /* statikus függvény: belső szerkesztésű */
{
 extern double aa;  /* deklaráció, máshol definiált aa */
 extern void h(int); /* deklaráció, máshol definiált f */ 
 aa = fahr2cels(35); /*(4)-ben deklarált függvény hívása */
 h(aa);      /* (19)-ben deklarált függvény hívása */
 ++i; ++j;     /* globális i (1) és j (2) használata */
}

Az ANSI C-ben (C89) a deklarációk minden blokkban meg kell előzzék a végrehajtható utasításokat. A C99 óta ez már nem szükséges, a C++-hoz hasonlóan tetszőleges helyen deklarálhatunk változókat. Ennek az az előnye, hogy csak akkor hozunk létre új változókat, amikor kezdőértéket tudunk nekik adni, így kevesebb definiálatlan értékű változónk lesz.

Élettartam

Az élettartam szabályok azt határozzák meg, hogy az egyes memóriaterületek melyeket a programunk használ, mettől meddig érvényesek a programunk futása során. Ha olyan tárterületere hivatkozunk, ami már nem érvényes, súlyos futási idejű hiba következhet be.

Tipikus élettartam kategóriák

Az első programozási nyelvek az összes változó számára a program elején lefoglalták a tárterületet, amit a program végéig fent is tartottak. Ez a statikus élettartam egy “biztonságos” megközelítés, de rendkívül pazarló, hiszen a változók jó részét csak a programunk kis területén (egy függvényen belül, vagy akár csak egy blokkon belül) akarjuk csak használni. Ezen a blokkon/függvényen kívül miért ne használhatnánk másra ugyanazt a memória-területet?

Az Algol 60 nyelvben vezették be a blokk fogalmát, ami nemcsak a vezérlés szerkezetét határozta meg, hanem a lokális változók élettartamát is. A lokális változók a blokkba való belépéskor foglalódtak le, és léteztek a belső blokkok, vagy meghívott függvények végrehajtása alatt is (bár esetleg nem voltak névvel elérhetőek, ha a neveiket eltakarták). Ezek a memóriaterületek akkor szabadultak fel, amikor a létrehozó blokkjuk végrehajtása befejeződött. Ez az automatikus élettartam képes ugyanazt a memóriaterületet időben máskor más és más változók számára kiosztani.

Végül olyan eset is előfordul, amikor a tárterület létrehozása és megszünése nem kapcsolható egy blokk végrehajtásához. Pl. az egyik függvényben foglaljuk le a tárterületet és egy másikban kell megszüntetni azt. Ez a dinamikus élettartam, amikor a programozó vezérli (függvényhívásokkal vagy más módon) a tárterület élettartamát.

Egy tipikus (UNIX) folyamat memória-szerkezete pl. így nézhet ki:

alt text

Statikus élettartam

A globális változók, ideértve a belső szerkesztésű, static globálisakat is statikus élettartamúak. Tárterületük a program elején létrejön és a program végéig lefoglalva marad. A statikus tárterületek inicializálási sorrendje a forrásfájlon belül a definíciós sorrend, a fordítási egységek közötti sorrendiség nem definiált. A nem inicilaizált statikus memóriaterületek kezdőértéke nulla.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
char buffer[80];/* statikus élettartam, kezdőértéke csupa 0*/
int k = 42;     /* statikus élettartam, kezdőértéke 42 */
static double j;  /* statikus élettartam, kezdőértéke 0.0 
           nem látható másik fordítási egységből */

int main()
{
 /* ... */
}  
/* az élettartamok vége */

A statikus élettartam egy speciális esete, amikor egy lokális változót definiálunk static kulcsszóval. Ilyenkor a static nem a szerkesztést, hanem az élettartamot befolyásolja, az ilyen lokális változók statikus élettartamúak. A statikus lokális változók egyetlen egyszer inicalizálódnak.

1
2
3
4
5
6
7
8
int count(void)
{
 static int cnt = 0; /* lokális statikus inicializálása
            csak első alkalommal hajtódik végre */
 ++cnt;        
 /* ... */
 return cnt; /* minden hiváskor egyel nagyobbat ad vissza */ 
}  

A lokális statikusok a sima (automatikus) lokális változókhoz képest a blokkból kilépve is megőrzik a tartalmukat, és a legközelebbi belépéskor “emlékeznek” rá. Olyan globális változóknak gondolhatjuk őket, melyek láthatósága a blokkra korlátozott.

Automatikus élettartam

A (nem statikus) lokális változók a C programozási nyelvben a program végrehajtási vermében (program stack) jönnek létre. A verem egyben a függvényhívásoknál a paraméterátadás és a visszatérő értékek közvetítésére is szolgál.

Az ilyen változók a blokkba való belépéskor foglalódnak le és élettartamuk megszűnik, amikor elhagyjuk a blokkot. Ha van inicializálásuk, akkor az minden egyes alkalommal megtörténik, amikor belépünk a blokkba. Ellenkező esetben a változók értéke nem definiált (valami memóriaszemét, ami a verem korábbi használatából maradt ott). Amikor a blokk végrehajtása befejeződik, a verem állapota visszaáll a blokkba való belépés előttire, azaz az automatikus változóink (és függvényparamétereink) tárterülete felszámolódik, más függvények, blokkok számára felhasználhatóvá válik.

alt text

A bp az ún. bázis-pointer, ami egy adott függvényhívás során a verem által használt területet, az ún. stack-frame-et azonosítja. A lokális változók (és az átadott függvényparaméterek) pozíciója a bátzispointerhez képest relatív távolsággal kerül meghatározásra. A stack frame-et szokás aktivizációs rekordnak is nevezni.

Ha a blokk végrehajtása során egy függvényt hívunk, akkor annak a függvénynek a számára újabb stack-frame foglalódik le, ezalatt a változóink értéke megőrződik. Ez egyben azt is jelenti, hogy a függvények rekurzívan is hívhatóak: minden hívás saját stack-frame-et hoz létre.

Egy slide-show a program stack és az automatikus változók működéséről.

Dinamikus élettartam

Vannak esetek, amikor a memóriaterület létrehozása és felszámolása nem kapcsolható valamely függvény vagy blokk végrehajtásához. Ilyenkor a programozó manuálisan intézkedik a tárterület lefoglalásáról az ún. szabad memóriából (free memory, heap). A tárterület lefoglalva marad, amíg a programozó azt manuálisan fel nem szabadítja. Amennyiben ezt elmulasztja, akkor hosszan futó programok esetében (pl. egy szerver program vagy maga az operációs rendszer) a rendszeres fel nem szabadított allokálások miatt a memória elfogyhat. Ezt a hibajelenséget nevezzük memória elszivárgásnak (memory leak).

Számos modern programozási nyelv figyeli, hogy létezik-e még hivatkozás a heap területen lefoglalt memóriaterületekre. Ha az már “elérhetetlen”, akkor “begyűjtésre” jelöli meg, és ha szabad memóriára lenne szükség, akkor felszabadítja és újrahasználja azt. Ezt a bonyolult és nem olcsó mehanizmust nevezzük szemétgyűjtésnek (garbage collection), illetve az ezt elvégző eszközt szemétgyűjtőnek (garbage collector).

Azok a nyelvek, melyek valamely virtuális futtató környezetet használnak, mint a Smalltalk, Java, C# és Eiffel, alkalmazzák a szemétgyűjtést, más nyelvek, ahol a hardver közvetlen, hatékony elérésén van a hangsúly, mint a C vagy a C++, azok nem. Ez utóbbi nyelveknél nagyon kell figyelnünk a memória elszivárgás megelőzésére.

C nyelvben a dinamikus memória lefoglalását a malloc függvénnyel végezzük, melynek paramétereként a lefoglalandó bájtok számát adjuk meg. Jó ötlet itt a sizeof operátor használata. A malloc egy void* pointert ad vissza, amit a szükséges típusra kell konvertálnunk. Előfordulhat, hogy nincsen elég memória, ilyenkor a malloc NULL pointert ad vissza, ezt soha se felejtsük el ellenőrizni!

A memória felszabadítását a free függvény végzi, aminek a malloc által adott mutatót kell megadnunk. A felszabadított tárterületet tilos tovább használnunk, ez futási idejű hibát okoz. Különösen súlyos hiba a többszöri felszabadítás. A free függvény kaphat NULL pointert, ekkor semmit sem csinál.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
#include <stdlib.h>
#include <assert.h>

void g(double *);

void main()
{
 double *dbls;

 /* megkísérlünk 1024 char-t lefoglalni */
 char *buffer = (char*) malloc(1024); 

 if ( NULL != buffer ) /* sikeres volt a foglalás? */
 {
   *buffer = 'x';  /* használhatjuk a területet */ 
   free (buffer ); /* felszabadítjuk a területet */   
 }

 /* megkísérlünk 10 darab double-t lefoglalni */
 if ( dbls = (double*) malloc( 10*sizeof(double) ) )
 { 
   /* sikeres volt a lefoglalás */
   g(dbls);  /* dbls használata */
   /* a területet itt már nem használhatjuk
     mert g() felszámolta */
 }
}

void g( double *dptr)
{
 assert ( NULL != dptr ); 
 dptr[2] = 3.14; /* használjuk a területet */

 /* átméretezzük, a régi terület átmásolódik */
 if ( dptr = realloc( dptr, 20) ) 
 {
   dbtr[19] = dbtr[2]; /* a régi értékek átmásolódtak */
 }
 free(dptr);  /* a 20 double felszabadítása */
}  

Élettartammal kapcsolatos hibák

Az alábbiakban ezgy esettanulmányon keresztül megvizsgáljuk a láthatóság és élettartam kapcsolatát és azt, milyen hibákat kell elkerülnünk.

Az esettanulmány slide-show formátumban.

Legyen feladatunk egy egyszerű answer függvény megírása, amelyik kiírja a paraméterként kapott kérdést, beolvassa a választ és azt visszaadja a hívójának. A hívó program (main) kiírja a választ a standard outputra.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
/*
 * Ez nagyon HIBÁS verzió 
 */
#include <stdio.h>
char *answer( const char *question);
int main()
{
 printf( "answer = %s\n", answer( "How are you? ") );
 return 0;
}
/* nagyon hibás !! */
char *answer( const char *question)
{
 char buffer[80]; /* lokális láthatóság, aut. élettartam */
 printf( "%s\n", question);
 gets(buffer); /* ERR1: buffer-túlcímzés !! */
 return buffer; /* ERR2: automatikus élettartam vége, 
          tilos használni! */
}

Két súlyos hibát követtünk el:

 1. A gets(buffer) az első újsor karakterig olvassa a karaktereket, így lehet, hogy többet olvasnánk, mint a bufferünk hossza. Ez súlyos hiba, mert felülírjuk a buffer mögötti memóriát. Ez a buffer-túlcsordulás hiba ez egyik legkritikusabb C biztonsági hibák egyike.

 2. A return buffer egy karakterre mutató pointert ad vissza a lefoglalt automatikus élettartamú tömb elejére. Viszont amint visszatérünk a függvényből, a verem ezen része felszabadul és a mutatónk egy invalid területre fog mutatni.

Javítási kísérlet, változtassuk meg a buffer élettartamát és cseréljük ki a beolvasást biztonságosabbra:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
/*
 * Működik, de nehezen karbantartható
 */
#include <stdio.h>

#define BUFSIZE 80
char buffer[BUFSIZE]; /* globális láthatóság, 
             statikus élettartam */
char *answer( const char *question);
int main()
{
 printf( "answer = %s\n", answer( "How are you? ") );
 return 0;
}
char *answer( const char *question)
{
 printf( "%s\n", question);
 fgets(buffer, BUFSIZE, stdin); /* legfeljebb BUFSIZE-1 
                  char olvasása */
 return buffer;  /* ok, pointer globálisra */
}

Ez így működik, de nehezen karbantartható. A buffer feleslegesen globális, neve ütközhet más fordítási egységekkel. Túl sok helyről elérhető. Rejtsük el a függvényen kívüli világ elől.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
/*
 * Működik, karbantarthatóbb, de nem szál-biztos
 */
#include <stdio.h>
#define BUFSIZE 80

char *answer( const char *question);
int main()
{
 printf( "answer = %s\n", answer( "How are you? ") );
 return 0;
}
char *answer( const char *question)
{
 static char buffer[BUFSIZE]; /* lokális láthatóság,
                 statikus élettartam */
 printf( "%s\n", question);
 fgets(buffer, BUFSIZE, stdin); /* legfeljebb BUFSIZE-1 
                  char olvasása */
 return buffer;  /* ok, pointer statikus élettartamúra */
}

Ebben a környezetben az answer függvény már jól működik, a buffer élettartama statikus, tehát a függvény visszatérése után is használható, láthatósága viszont lokális, így lényegében implementációs részletként eltakartuk a külvilág elől.

A statikus élettartamú változóknak is van azonban veszélye. Mivel egyetlen példányban léteznek, nem pedig minden egyes függvényhíváskor a veremben jönnek létre, mint az automatikusak, veszélyes, ha egy időben több helyről használjuk őket. Az alábbi program mindig ugyanazt a (második) választ adja vissza:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
/*
 * Működik, karbantarthatóbb, de nem szál-biztos
 */
#include <stdio.h>
#define BUFSIZE 80

char *answer( const char *question);
int main()
{
 printf( "answer = %s\n%s\n", answer( "How are you?"), 
                answer("Sure?") );
 return 0;
}
char *answer( const char *question)
{
 static char buffer[BUFSIZE]; /* lokális láthatóság,
                 statikus élettartam */
 printf( "%s\n", question);
 fgets(buffer, BUFSIZE, stdin); 
 return buffer; /* ugyanaz a buffer minden hivás esetén */
}

Minden egyes hívás esetén ugyanoda rakjuk a választ (evvel potenciálisan felülírva a korábbi válaszokat). Ha több hívásunk is van, csak az utolsót fogjuk tudni kiolvasni. Ez a probléma különösen veszélyesen jelentkezik többszálú (multithreaded) programok esetében.

Úgy tűnik, minden függvényhívás esetében új területre van szükségünk. Próbáljuk meg dinamikus élettartammal.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
/*
 * Egy ideig működik, de memória elszivárgást okoz
 */
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define BUFSIZE 80

char *answer( const char *question);
int main()
{
 printf( "answer = %s\n%s\n", answer( "How are you?"), 
                answer("Sure?") );
 return 0;
}
char *answer( const char *question)
{
 /* új memória lefoglalása minden híváskor */
 char *buffer = (char *) malloc(BUFSIZE); 
 if ( NULL == buffer ) 
   return "error\n"; /* jelezzük a hibát */
 printf( "%s\n", question);
 fgets(buffer, BUFSIZE, stdin); 
 return buffer; /* mindig új buffer */
} /* de ki fog felszabadítani? */

Ez a megoldás egy ideig működik, de közben memória elszivárgást okoz. Minden alkalommal újra és újra lefoglaljuk a memóriát, de sohasem szabadítjuk fel.
Nem is lenne egyszerű, hol szabadítsuk fel: az answer függvényben még korai, a main-ben meg nem igazán alkalmas.

A helyes megoldáshoz azt kell eldönteni, hogy végül is, kinek van szüksége a tárterületre? Ki legyen a tulajdonos (owner), akinek a feladata a memória kezelése?

Mivel a tárterületet a main akarja felhasználni, legyen ő a tulajdonos!

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
/* 
 * OK
 */ 
#include <stdio.h>
#define BUFSIZE 80

char *answer( const char *question, char *buffer, int len);

int main()
{
 char buffer1[BUFSIZE], buffer2[BUFSIZE]; /* lokális, 
                       automatikus */
 printf("answer = %s\n%s\n",
          answer("How are you?", buffer1, BUFSIZE),
          answer("Sure?", buffer2, BUFSIZE) );
 return 0;
}
char *answer( const char *question, char *buffer, int len)
{
 printf( "%s\n", question);
 fgets(buffer,len,stdin); /*kölcsönkapott területre írunk*/
 return buffer; /* ok, a hívó függvényben van lefoglalva */        
}

A körülményekhez képest még ez a legstabilabb, karbantarthatóbb megoldás.