1. Homepage of Dr. Zoltán Porkoláb
  1. Home
  2. Archive
 2. Teaching
  1. Timetable
  2. Bolyai College
  3. C++ (for mathematicians)
  4. Imperative programming (BSc)
  5. Multiparadigm programming (MSc)
  6. Programming (MSc Aut. Sys.)
  7. Programming languages (PhD)
  8. Software technology lab
  9. Theses proposals (BSc and MSc)
 3. Research
  1. Sustrainability
  2. CodeChecker
  3. CodeCompass
  4. Templight
  5. Projects
  6. Conferences
  7. Publications
  8. PhD students
 4. Affiliations
  1. Dept. of Programming Languages and Compilers
  2. Ericsson Hungary Ltd

Imperatív programozás 7.

Függvények, paraméterátadás

A függvények és eljárások, gyakori összefoglaló nevükön alprogramok az imperatív nyelvek alapvető építőkövei. Levetővé teszik, hogy a nagyobb, komplex programokat kisebb, könnyebben karbantartható, egyszerűbb részekre bontsuk fel, eltakarva az implementációs részleteket a külvilág elől. Segítségükkel újra fel tudjuk használni a már megírt algoritmusainkat, az esetleges különbségeket a paraméterekkel kifejezve.

Függvények egy csoportját külön fordítási egységekbe szervezhetjük és könyvtárakat is építhetünk belőlük. Ezeket a könyvtárakat statikusan vagy dinamikusan szerkeszthetjük hozzá a programjainkhoz (lásd 1. előadás). A leggyakrabban használt függvnyek a standard könyvtárban vannak és onnan használhatóak a megfelelő fejlécállományok (header-ek) include-ja után.

A C nyelvet úgy tervezték, hogy könnyen írhassunk függvényeket és azok futási időben kis költséggel végrehajthatók legyenek.

A függvénydeklarációban nem kell megadnunk a függvény törzsét, csak a hívásához szükséges információkat: a nevet, a paramétereket és a visszatérési érék típusát (ha van). A függvények deklarációjában használt paraméter neveket szokás formális paraméternek (parameter) nevezni, míg a függvény meghívásakor ténylegesen átadott értékek az aktuális paraméter (argument). A függvény nevét a teljes paraméterlistával a függvény szignatúrájának (signature) nevezzük, a visszatérő érték típusát és a szignatúrát együtt pedig a függvény prototípusának (function prototype) nevezzük.

C-ben az összes alprogramot egységesen függvénynek nevezzük. Amennyiben nem adnak vissza értéket (eljárás), akkor azt a void visszatérő típussal jelöljük.

Függvénydeklaráció C-ben

A visszatérő érték és a paraméterlista típusa része a függvény típusának. Ahol a függvénynek nincsen visszatérő értéke a void típust használjuk. Tömbök nem használhatóak visszatérő típusként.

int f(void);  /* függvény par. nélkül, int visszatérő típussal */
int *fp(void); /* függvény par. nélkül, int* visszatérő típussal */

A deklarációkban használt formális paraméternevek csak leíró szerepűek, ténylegesen nem használja fel a fordító, és el is hagyhatjuk őket.

1
2
3
int f(int *x, int *y); /* az x,y neveknek nincs szerepe, */
            /* elhagyhatók           */
int f(int *, int *);  /* ekvivalens a fentivel */

A C nagyon régi, ANSI szabvány előtti verziójában nem használtunk prototípusos deklarációkat. Az evvel való kompatibilitás miatt az ANSI C-ben is elhagyhatjuk a paraméterek specifikációját:

1
2
int f(void);  /* függvény pontosan nulla paraméterrel  */ 
int g();    /* függvény paraméter-specifikáció nélkül */

Itt f() és g() különböznek. Tudjuk, hogy f() pontosan nulla paraméterrel rendelkezik, de semmit sem tudunk g() paramétereinek számáról vagy típusáról. A g() deklarációja reverz kompatibilis az ANSI előtti C-vel, de ilyet új kód írásakor ne használjunk.

Megjegyzés C++-ban mindig alkalmaznunk kell a prototípusos deklarációt. Ott a g() jelölés ekvivalens a g(void) jelöléssel és a pontosan nulla paramétert jelenti.

Abban az esetben, ha nem tudjuk a paraméterek számát, vagy típusát, mint pl a printf esetében, használjuk az ellipsis jelölést:

1
2
int printf(const char *format, ...); 
int fprintf(FILE *stream, const char *format, ...); 

Ennek a jelölésnek az a jelentése, hogy nulla vagy több további paraméter ismeretlen típussal. Ilyen függvényeket nem egyszerű implementálni, az ilyen változó paraméterlistájú (variadic parameter) függvényeket a <stdarg.h> headerfájl va_ makróival írhatunk.

Függvényhívás C-ben

Amikor egy f függvényt meghívunk, a hívásnak meg kell felelnie a deklaráció prototípusának:

 • A paraméterek száma ugyanannyi.
 • A hívás minden aktuális paramétere olyan típusú, hogy értékül adható legyen a deklaráció formális paraméter típusának.

Ha a paraméterek száma nem felel meg a deklarációnak, akkor a viseledés nemdefiniált. Ha a deklaráció az ellipsis jelölést használja, vagy a típusok nem kompatibilisak, a viselkedés szintén nemdefiniált.

Ha a deklaráció nem prototípusos (azaz üres nyitó-csukó zárójeles, pl. void f() ), akkor a függvényhíváskor az ún. default promóciók történnek meg, mint az egész típusok int vagy long-ra és a lebegőpontos típusok double vagy long double konverziója.

Ha a deklaráció prototípusos, azaz felsoroltuk az egyes paramétereket és típusait, akkor az aktuális paraméter értékek pontosan úgy konvertálódnak a formális paraméterekre, mint ha értékadás történne. Az ellipsis-től kezdve ez a konverzió megáll, és onnan csak a default promóciók történnek meg.

1
2
3
4
5
6
7
double fahr2cels(double); /* prototípusos deklaráció */
double cels2fahr();    /* nem prototípusos deklaráció */
/* ... */
float f = 3.14;
printf("%f\n",fahr2cels(36)); /*ok, double-re konvertálódik*/
printf("%f\n",cels2fahr(f)); /*ok, float->double promóció */
printf("%f\n",cels2fahr(36)); /*hiba, int param. adódik át */

Két további konverzió történhet még meg:

 • signedunsigned konverzió, ha az érték reprezentálható mindkét típusban

 • void *char * konverzió.

Egy függvényhívás szekvecia-pont, azaz először az aktuális paraméterek értékelődnek ki nemdefiniált sorrendben, és a függvény törzsének végrehajtása csak azután kezdőthet. A paraméterek kiértékelésének egymás közötti sorrendje viszont definiálatlan. (A paramétereket elválasztó vessző nem a vessző operátor.)

( *t[f1()] ) ( f2(), f3(), f4() );

Az f1, f2, f3, f4 függvények akármilyen sorrendben meghívódhatnak.

A rekurzív függvényhívások akár direkt akár indirekt módon megtörténhetnek:

1
2
3
4
5
6
7
int factorial(int n)
{
 if ( 1 == n ) 
  return 1;
 else 
  return n * factorial(n-1);
}

Ha ezt a függvényt olyan paraméterrel hívjuk meg, ami 1-nél kisebb, akkor végtelen rekurzió következik be, ami futási idejű hibát okoz.

A rekurzív függvények gyakran olvashatóbbak, de rosszabb futási időben
hatékonyságúak, mint pl. a ciklussal megírt verzió. Ha a rekurzív függvény utolsó utasítása a rekurzív hívás, akkor végrekurzió-ról beszélünk (tail recursion). Az ilyen rekurzív függvényeket a fordító programok gyakran automatikusan átalakítják ciklusra.

1
2
3
4
5
6
7
8
int factorial(int n)
{
 int result = 1;
 int i;
 for ( i = 2; i <= n; ++i ) 
  result *= i;
 return result;
}

Paraméterátadás

A programozási nyelvek az idők során számos módszert dolgoztak ki a paraméterek átadására.

Cím szerinti

A cím szerinti (call by address, call by reference) paraméterátadás esetében az aktuális és formális paraméterek memória-lokációja megegyezik, az alprogram paramétere lényegében a híváskor átadott tárterület (változó) szinonímája (álneve). Minden módosítás, amit az alprogramban a paraméteren végzünk valójában az átadott aktuális paraméteren történik meg és azonnal látszik. Ez a legegyszerűbben implementálható és az egyik legrégibb paraméterátadási módszer.

Előnye, hogy az alprogram a paramétereken keresztük kétirányú kommunikációt folytathat a hívóval: onnan információkat kaphat és visszafelé is adhat. A paraméterek módosítása valójában a hívó változóinak módosítása. Ez néha zavaró is lehet, különösen ha mind az aktuális és a formális paraméter is látható/haszálható az alprogramban. Bár a cím szerinti paraméterátadás olcsón implementálható, hiszen nincsenek másolások, mint az érték szerintiben, az aliasing lehetősége miatt a fordítóprogram csak óvatosabban optimalizálhat.

Ugyancsak problémát jelenthet, ha kifejezéseket vagy konstansokat (pl. 42) adunk át paraméterként, hiszen ezeknek eredetileg nincsen memóriaterületük.

Érték szerint

A C nyelv paraméterátadása így működik.

Az érték szerinti (call by value) paraméterátadás során a függvény formális paramétereit úgy tekintjük, mintha azok a függvény lokális változói lennének. A függvényhívás során ezeket a “lokális változókat” az aktuális paraméter értékekkel inicializáljuk: lényegében azok értékeit másoljuk a formális paraméterekbe. Mindez azt jelenti, hogy az alprogram végrehajtása során az aktuális és formális paraméter jól elkülönül. Ennek nemcsak az az előnye, hogy könyebben érvelhetünk a program működéséről, de gyakran a fordítóprogram is hatékonyabb kódot fordíthat, ha nem lehetséges alisaing.

alt text

A stack működése C-ben.

A módszer előnye, hogy a paramétereket úgy kezelhetjük, mint a lokális változókat. Hátránya, hogy az alprogramban a paraméterek módosítását nem tudják továbbítani a hívó eljárás felé. Ezt gyakran úgy kerüljük meg, hogy paraméterként eleve a módosítandó területre hivatkozó mutatót adjuk át. Pont így működik pl. a C scanf függvénye.

Eredmény szerinti

Az eredmény szerinti (call by result) paraméterátadás nagyon hasonló az érték szerintihez, de az alprogramból történő visszatérés pillanatában az alprogramban létező másolat (a formális paraméter) értéke visszamásolódik az aktuális paraméterbe. Így a függvény végrehajtása során külön-külön tárterületet használ a formális és az aktuális paraméter, de az alprogram általi módosítások a visszatérés pillanatában láthatóvá válnak a hívó számára. Más mellett ilyen paraméterátadási módot is használ az ADA output és inout paraméterek esetében.

Név szerinti

A név szerinti (call by name) paraméterátadást elsősorban az Algol 60 és a Simula 67 alkalmazta. Ebben az esetben nem az aktuális paraméter memória területét vagy pillanatnyi értékét használjuk fel a paraméterátadáskor, hanem magát a kifejezést, amit a programozó beírt a függvényhíváskor. Amikor az alprogram végrehajtása során hivatkozunk a formális paraméterre, akkor újra kiértékeljük az átadott kifejezés pillanatnyi értékét, és azt használjuk.

Implemetációja gyakran úgy történt, hogy a kifejezést kiszámoló kis eljárást, ún. closure-t adtunk át, és ezt hajtódott végre a paraméter minden meghivatkozásakor. A mai nyelvekben ritkán alkalmazzuk, ha mégis valami hasonlóra van szükségünk, akkor pl. C++-ban lamdba kifejezést adunk át paraméterként.

Az egyes programozási nyelvek stratégiái

A FORTRAN és számos azt követő nyelv cím szerinti paraméterátadást alkalmazott. Amikor nem változót, hanem egy kifejezést adtunk át, akkor azt egy temporális tárterületen számoltuk ki és ennek a területnek címét adtuk át. A C programozási nyelv érték szerinti paraméretátadást használ. A C++ alapértelmezésben ugyancsak érték szerinti, de a referencia típusú paraméterek esetében lényegében a cím szerinti paraméterátadással dolgozik. Ugyanígy a Pascal is használja mindkét módszert: az alapértelmezés az érték szerinti-nek felel meg, viszont a var kulcsszó alkalmazásával lényegében cím szerint adhatunk át paramétereket. Az Algol 60 és Simula 67 érték és név szerinti paraméterátadást használt. Javaban a beépített típusok érték szerint adódnak át, de a class típusok referencia szerint, ilyenkor lényegében olyan pointerek adódnak át, amik a tényleges objektumra mutatnak - hatásában ez leginkább a cím szerinti paraméterátadásnak felel meg. Az ADA nyelv érték és eredmény szerinti paraméterátadást használ.

Paraméterátadás C-ben

A C programozási nyelvben az aktuális paraméterek érték szerint adódnak át, azaz a kifejezés értéke bemásolódik a formális paraméter területére, pont úgy, mintha a függvényben definiált lokális változó lenne, amit az aktuális paraméterből inicializálnánk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
#include <stdio.h>
void increment(int i)
{
 ++i;
 printf("i in increment() = %d\n",i);
} 
int main()
{
 int i = 0;
 increment(i);
 increment(i);
 printf("i in main() = %d\n",i);
 return 0;  
}
$ gcc -ansi -pedantic -Wall -W f.c 
$ ./a.out 
i in increment() = 1
i in increment() = 1
i in main() = 0

A cím szerinti paraméterátadást szimulálhatjuk avval, ha a változó helyett annak címét adjuk át paraméternek:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
#include <stdio.h>
void increment(int *ip)
{
 ++*ip;
 printf("i in increment() = %d\n",*ip);
} 
int main()
{
 int i = 0;
 increment(&i);
 increment(&i);
 printf("i in main() = %d\n",i);
 return 0;  
}
$ gcc -ansi -pedantic -Wall -W f.c 
$ ./a.out 
i in increment() = 1
i in increment() = 2
i in main() = 2

Pont így működik a scanf függvénycsalád, ami az inputról olvas:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
#include <stdio.h>
void f(void)
{
 int i;
 double d;
 char c;
 char buffer[20];

 if ( 4 == scanf("%d %f%19s %c", &i, &d, buffer, &c) )
  /* 42  3.14e-2  Hello word 
    i == 42, f = 0.0314, buffer = "Hello", c == ' ' 
  */
} 

A tömb paramétereket az első elemre mutató pointer értékként adjuk át:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
#include <stdio.h>
int f( int *t, int i)
{
 return t[i];
}
int main()
{
 int arr[] = {1, 2, 3, 4};
 printf("%d\n", f(arr,1));/* arr tomb elso elemére mutat */
 printf("%d\n", f(&arr[0],1)); /* ugyanaz, mint f(arr,1) */
 return 0;
}
$ gcc -ansi -std=c99 -Wall -W a.c
$ ./a.out 
2
2

Ezért ezek a deklarációk ekvivalensek:

1
2
3
4
5
6
7
int f( int *t, int i)  { return t[i]; }
int f( int t[], int i) { return t[i]; }
int f( int t[4], int i) { return t[i]; }

/* a tömbhatárokat nem ellenőrzi a fordító, ezért ez is 
 lefordul, de lehet, hogy hibásan működik */
int f( int t[4], int i) { return t[6]; } 

Mivel egy függvényparaméter sohasem lehet tömb (melyek helyett mindig egy pointer adódik át), ezért egy függvényparaméterre alkalmazni a sizeof operátort hibás eredményre vezet.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
int f(void) 
{
 char buffer[100]; /* sizeof(buffer) == 100 */
 return g(buffer);
}
int g( char t[]) 
{ 
 return sizeof(t); /* hiba! sizeof(pointer) */
} 

A visszatérő típus

A visszatérő értékek a függvény visszatérő típusára konvertálódik:

1
2
3
4
5
6
double f(void)
{
 int i;
 /* ... */
 return i;  /* double-ra konvertálódik */
}

A main függvény paraméterei

A main() függvényt az alábbi módokon lehet definiálni:

1
2
3
4
5
int main(void) { /* ... */ }
int main( int argc, char *argv[]) { /* ... */ }

/* ha az operációs rendszer támogatja (pl. UNIX) */
int main( int argc, char *argv[], char *envp[]) { /* ... */ }

Ha argc definiált, akkor argv[argc] nullpointer. Ha argc nagyobb nullánál, akkor argv[0] a program neve, ahogy azt meghívták, és argv[1] … argv[argc-1] a program operációs rendszertől kapott paraméterei. Az argv[i] paraméterek NUL azaz ‘\0’ karakterrel terminált karaktertömbök.

Normális esetben az argc mindig nagyobb, mint 0.

1
2
3
4
5
6
7
8
#include <stdio.h>
int main(int argc, char *argv[])
{
 printf("name of the program = %s\n", argv[0]);
 for (int i = 1; i < argc; ++i)
  printf("argv[%d] = %s\n", i, argv[i]);
 return 0;  
}
$ gcc -ansi -std=c99 -Wall -W -o mainpars mainpars.c 
$ ./mainpars
name of the program = ./mainpars
$ ./mainpars first second third
name of the program = ./mainpars
argv[1] = first
argv[2] = second
argv[3] = third

Függvénymutatók

Függvényere is állíthatunk mutatókat, az ilyen pointerek típusához hozzátartozik a teljes prototípus, így a visszatérő érték típusa is.

A függvénymutató értékeket a (deklarált) függvénynevekből képezzük:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
double sin(double); /* vagy #include <math.h> */
...
double f(void)
{
 double result = 0.0;
 double (*fp)(double); /* fp mutató double(double) fv-re */
 fp = sin;    /*˙fp most double sin(double)-re mutat */
 
 if ( NULL != fp )
 {
  result = (*fp)(.5)    /* sin(.5) meghívása */
  result =  fp (.5)    /* ekvivalens a fentivel */
 }
 return result;
}

Az előző increment-es példa pointerrel:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
#include <stdio.h>
void increment(int *ip)
{
 ++*ip;
 printf("i in increment() = %d\n",*ip);
} 
int main()
{
 void (*fp)(int *); /* mutató void (int*) függvényre */
 void (*gp)();   /* mutató ismeretlen paraméterlistájú 
            függvényre */
 int i = 0;
 fp = increment;
 gp = fp;
 (*fp)(&i);  /* increment() meghívása */
  fp (&i);  /* ugyanaz egyszerűbben */
  gp (&i);  /* increment() mghívása, 
          de nem ellenőrzi a paramétereket */
 printf("i in main() = %d\n",i);
 return 0;  
}
$ gcc -ansi -pedantic -Wall -W f.c 
$ ./a.out 
i in increment() = 1
i in increment() = 2
i in increment() = 3
i in main() = 3

Egy függvénymutató:

 • mutathat a kompatibilis típusú függvényre
 • értékül adható egy kompatibilis függvénymutatónak
 • összehasonlítható a nullpointerrel
 • meghívható a mutatott függvény, ha nem nullpointer

Néha hasznos a typedef használata, hogy egyszerűsítsük a definíciókat és deklarációkat. A typedef nem hoz létre új típust, csak a régi típus egy új szininímáját.

1
2
3
4
5
6
typedef double length_t; /* lenght_t a double szinonímája */
typedef int  index_t; /* index_t az int szinonímája  */

/* trigfp_t a double visszatérőértékű, double paraméterű
  függvénymutató szinonímája               */
typedef double (*trigfp_t)(double); 

A matematikai függvények használatához include-olni kell a <math.h> headert és a szerkesztéshez meg kell adni a matematikai könyvtár -lm kapcsolóját.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
#include <stdio.h>
#include <math.h>

typedef double (*trigfp_t)(double);

trigfp_t inverse(trigfp_t fun)
{
 static trigfp_t from[] = { sin, cos, tan };
 static trigfp_t to[]  = { asin, acos, atan };
 int i = 0;

 for ( i = 0; i < sizeof(from)/sizeof(from[0]); ++i)
 {
  if ( fun == from[i] ) return to[i];
 }
 return fun;
}

int main()
{
  double  d1 = sin(.5);
  trigfp_t rev = inverse(sin);
  double  d2 = rev(d1);

  printf( "sin(.5) = %f, arc sin(%f) = %f\n", d1, d1, d2);
  return 0; 
}

A fordítás és a futattás eredménye:

$ gcc -ansi -pedantic -Wall inverse.c -lm
$ ./a.out 
sin(.5) = 0.479426, arc sin(0.479426) = 0.500000